02«Dacă îmi spui, o să uit, dacă îmi arăţi, o să ţin minte, dar dacă mă implici, o să înţeleg.»
 ”Niciunei persoane nu i se poate lua dreptul la educație. În exercițiul oricărei funcțiuni pe care și-o asumă, legată de educație și formare, statul trebuie să respecte dreptul părinților de a asigura educația și formarea necesară în conformitate cu convingerile religioase și filosofice proprii.” - Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, Paris, 20 martie 1952.

Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de şcoală.
Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului instructiv-educativ .
Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou și important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul.
Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ - participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.
Caracteristicile metodelor interactive:
# sunt atractive;
# stimulează implicarea activă în sarcina didactică;
# stimulează iniţiativa;
# asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor;
# asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare;
# valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor;
# acţionează asupra gândirii critice a elevilor;
# elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor;
# promovează învăţarea prin cooperare;
# copiii învaţă să argumenteze acţiunile;
# îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur.
Printre cele mai utilizate metode menționăm:
# brainstormingul sau ciorchinele de idei
# jocul anticipărilor
# lectura predictivă
# ciorchinele
# metoda cadranelor
# procesul literar
# procesul judiciar
# cubul
# copacul ideilor

Dir. prof. drd. Procopiu Bianca
Dir. adj. Grosaru Andreea
Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu” Pitești
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top